diyat_muslim_o_geer_muslim_barabar_Dahshat_Gardi_Aur_Fitna_e_Khawaraj.pdf