saya - manne par ilzami jawab barhelwiyoon ka - ������������ ���������� ���� ������������ �� ������������ ���������� 1.pdf