Tarikh e Bukhara - Abu Bakr Muhammad Bin Ja'far An-Narshakhi (Farsi Tarjuma o Talkhees).pdf