Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

  1 - 0.pdf
  2 - 1 - قرآن اردو ٹرانسلیشن (2).pdf
  3 - 1 - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  4 - 1 din 1000 sal ke barabar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  5 - 1 din tumhare 1000 baras ke barabar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  6 - 1- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  7 - 100 sal bad - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  8 - 1000 sal -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  9 - 2 - 2 - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  10 - 2 bar hayat - 1 bar moat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  11 - 2 bara takhleeq - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  12 - 2 darya - 2 - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  13 - 2 darya - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  14 - 2 momin agar lar pareen - - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  15 - 2 tarha ki tawafi - surat zumar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  16 - 20 200 par 1000 2000 par.pdf
  17 - 3 ko 1 kehne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  18 - 3 men se 3 sara - isa As ko Allah kehne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  19 - 3 ya 5 hazar farishtoon se madad - badar wale din- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  20 - 6 din - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  21 - 6 din -- - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  22 - 6 din men zameen o asman -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  23 - 7 asman - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  24 - Ahle e kitab ka mutalbah kitab asman se lao %2B قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  25 - Ahle kitab Aap SAW ko betoon ki tarha pehchante heen -- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  26 - Ahle kitab ka khana - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  27 - Ahle kitab ki orteen - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  28 - Akhareen - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  29 - Aksariyat gumrah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  30 - Allah - qareeb - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  31 - Allah jisse hadayat de --urdu-quran.pdf
  32 - Allah apne noor ko pura kare ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  33 - Allah asman o zameen men - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  34 - Allah dua sunne wala - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  35 - Allah ehad ke khilaf nahi karta - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  36 - Allah hakimo ka hakim - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  37 - Allah ham se kalam kiyoon nahi karta -kafar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  38 - Allah har cheez ka ehata kiye hoe hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  39 - Allah hi mabood hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  40 - Allah jald hisab lene wala - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  41 - Allah jald hisab lene wala hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  42 - Allah janta hay apni risalat kahan rakhe - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  43 - Allah jidhar munh karo -masriq ya maghrib.pdf
  44 - Allah jise chahe hadayat %2B%2B%2B- quran.pdf
  45 - Allah jise chata hay hadayat deta hay jese chae gumrah.pdf
  46 - Allah jise ghumrah kare ----.pdf
  47 - Allah jise gumrah kar de - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  48 - Allah jise gumrah kare tum usse raste par na la sako ge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  49 - Allah jise hidayat - us ka sinah khol deta hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  50 - Allah jise zaleel kare - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  51 - Allah jo - yatawafakum - rooh qabaz - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  52 - Allah jo tawafa karta hay main us ki ibadat karta hoon - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  53 - Allah ka cehra - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  54 - Allah ka ehad torne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  55 - Allah ka fazal jise chahe atta kare - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  56 - Allah ka feslah -ikhtelaf men - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  57 - Allah ka rang - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  58 - Allah ka zikar karne walo ko apne pas se na nikalna warna zalam ho jao ge -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  59 - Allah kafi - takaleef ke muqabal - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  60 - Allah kafi hay - agar yeh iman nahi late - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  61 - Allah ke 2 no hath khule - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  62 - Allah ke 2 noo hath khule - %2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  63 - Allah ke bete - yahood o nisara ka dawa - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  64 - Allah ke ehad ko pura karo - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  65 - Allah ke ehad ko pura karoo - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  66 - Allah ke ilawa oliya - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  67 - Allah ke ilawah or ilha manne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  68 - Allah ke nazal kiye ke mutabiq feslah na karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  69 - Allah ke nazal-wahi - par Aap saw chalte -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  70 - Allah ke raste men jihad krne wale ko rasta - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  71 - Allah ke raste se rokne wale -- - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  72 - Allah ke raste se rukne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  73 - Allah ke sath shirk - jis ki daleel nazal nahi ki - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  74 - Allah ke siwa dusaroo ko pukarne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  75 - Allah ke siwa ilha hote to fasad hota - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  76 - Allah ke siwa jin ko pukara jata hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  77 - Allah ke siwa koi or mabood hota - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  78 - Allah ke siwa koi wali o maddad gar nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  79 - Allah ki ayyat ko sun kar goya sunna hi nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  80 - Allah ki ayyat se inkar ya mazaq - to wahan se uth jao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  81 - Allah ki madad karne wale ki madad Allah karta hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  82 - Allah ki rasi - 3 - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  83 - Allah ki rasi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  84 - Allah ki rehmat se mayoos siraf gumrah log.pdf
  85 - Allah ki taraf %2B rasool - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  86 - Allah ki taraf hijrat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  87 - Allah ki taraf lotna.pdf
  88 - Allah ki taraf rajoh - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  89 - Allah ki taraf se sakhti to koi door karne wala nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  90 - Allah ki tarf bulane wale se behtar bat kis ki hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  91 - Allah ko mazboti se pakar lo - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  92 - Allah ko yad karo woh tumhe yad kare ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  93 - Allah madgar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  94 - Allah muhar laga detta hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  95 - Allah muj men or tum men gawah -- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  96 - Allah nafa nuqasan de to koi bachane wala nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  97 - Allah ne is ko nabi bana kar behja hay - mazaq karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  98 - Allah o farishtoo ki lanat kafiroon par - - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  99 - Allah or rasool hi kamyab hoon ge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  100 - Allah or rasool ki mukhalfat karne wale zaleel hon ge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  101 - Allah par jhuth bandne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن - Kopie.pdf
  102 - Allah par tawakul %2B%2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  103 - Allah zameen o asman men - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  104 - Alllah jise chahe gumrah rehne de jise chahe hidayat -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  105 - Asman o zameen Allah ke hukam se qayam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  106 - Awal ul muslameen -quran.pdf
  107 - Dokument0.pdf
  108 - Tarjamatul Quran Lessons.pdf
  109 - aankh us ko nahi pa sakti woh nigahoon ko - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  110 - acha salook - kin kin se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  111 - achi bat ki perwi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  112 - adal - gawahi apnoo ke khilaf- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  113 - adal biwiyoon ka darmeyan na kar sako ge - milat e.pdf
  114 - afzal tamam makhlook se ik jawab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  115 - agar or ilha hote - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  116 - ahle e kitab ko dost na banao -%2B kafron ko - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  117 - ahle kitab - jab tak kitab ko qayam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  118 - ahle kitab ke ache log - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  119 - ahle kitab ko dawat -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  120 - ahle kitab men iman lane wale thor e - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  121 - ahmadiyoon ke liye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  122 - akhira - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  123 - akhrajna -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  124 - aksar - shukar nahi karte - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  125 - aksariyat - fasiq - - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  126 - aksariyat - fasiq - 2 - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  127 - aksariyat ---- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  128 - aksariyat ka inkar - quran se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  129 - aksariyat ke kehne agar man lo - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  130 - aleykum - jama muzakar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  131 - allah ki lanat wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  132 - allah ki rasi - 2 - - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  133 - almeen - nisa al almeen - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  134 - amal ka badla jesa karo ge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  135 - amanat walo ko amantee- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  136 - ameen rasool - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  137 - aml e saleh %2B momin ho - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  138 - anbiya ko sahir or majnoon kehne wale or un ki perwi karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  139 - anbiya se kiye wahdoon ko pura kar - to apne wahde ke khilaf nahi karta - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  140 - andah - iman na lane wala - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  141 - anzal - munzal - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  142 - aqal se kam na lene wale - janwaroon se bad tar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  143 - aqliyat - aksariyat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  144 - aqliyat - aksariyat par ghalbah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  145 - asman men burj - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  146 - asman o zameen men wohi Allah hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  147 - asman par charhana lafaz rafa nahi istemal hoa - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  148 - asman se pani - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  149 - asman se pani utara.pdf
  150 - awal islam lane wala - khud rasool SAW - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  151 - awal muslim - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  152 - awal muslim-.pdf
  153 - awal muslim.pdf
  154 - awal o akhir - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  155 - awal ul muslemen Aap saw - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  156 - ayoob AS - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  157 - ayyat - ande behroon ki tarha nahi - balkeh - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  158 - ayyat - nishani ka inkar karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  159 - ayyat - nishaniyoon ka inkar karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  160 - ayyat Allah ko chupane wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  161 - ayyat Allah ko jhuthlane wale - gonge behre -قرآن اردو ٹرانسلیشن - Kopie.pdf
  162 - ayyat e istakhlaf - قرآن اردو ٹرانسلیشن (2).pdf
  163 - ayyat e istakhlaf - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  164 - ayyat e tatheer - قرآن اردو ٹرانسلیشن (2).pdf
  165 - ayyat e tatheer - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  166 - ayyat ka inkar karne wale- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  167 - ayyat ke bare bakwas karne waloon se alag ho jao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  168 - ayyat ki jagha ayyat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  169 - ayyat ko bechane wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  170 - ayyat ko jhuthlane wale %2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن - Kopie.pdf
  171 - ayyat ko jhuthlane wale -dozakh men - قرآن اردو ٹرانسلیشن - Kopie.pdf
  172 - azab jald dene wala - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  173 - azab ke liye jaldi karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  174 - azmaeysh - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  175 - azmayesh - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  176 - azwaj -jora.pdf
  177 - baap dada ki pirwi Allah o rasool SAW ko chor kar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  178 - bad kari karne waloo ka hukam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  179 - bad wali jamat pehli jamat par lanat dale gi 2 noo ko azab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  180 - bad waloon men thore - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  181 - badlah - jese zeyadati tum par - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  182 - badlah lena - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  183 - bahana - Allah ke nam ka - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  184 - bandar or suar se bad tar %2B%2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  185 - bani adam - قرآن اردو ٹرانسلیشن (2).pdf
  186 - bani adam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  187 - bani israeel se ehad - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  188 - bap dada ki perwi - kitab ke muqabal - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  189 - bap dada ki perwi wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  190 - bap dadaoon ke raste - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  191 - bap dadaoon ke raste par - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  192 - bap dadaoon ki perwi kitab ko choor kar.pdf
  193 - bap dadoon ki tarha be hayai ke kam - السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.pdf
  194 - barzukh - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  195 - bashar mislokum - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  196 - bashar rasool - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  197 - basti jis ko allah halak kar de - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  198 - basti jo hilak kar di jaye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  199 - basti se murad basti walle.pdf
  200 - batoon men - achi bat ko qabool karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  201 - baz rasoloo ko qatal - baz ko jhutlana- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  202 - be hayai %2B - se manha - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  203 - be hayai khuli ho ya chupi manha kiya geya - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  204 - be hayai ki bat -zahir ya chupi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  205 - be qarar ki dua kon sunta hay - Allah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  206 - bholeen ge nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  207 - buhtan lagane wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  208 - burai ka ache tareqe se jawab do - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  209 - burai ko neki se door karo - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  210 - buri bat Allah pasand nahi karta - haan agar mazloom ho - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  211 - chand - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  212 - chand suraj - din raat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  213 - chupane wale - kitab men se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  214 - chupane wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  215 - chupne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  216 - darane wala har basti men agar chahte - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  217 - darane waloo ko ik jawab -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  218 - darja ba darja ik jawab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  219 - darogha -negeban muqarar nahi kiya -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  220 - darogha nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  221 - dawam pehle kisi ik bashar ko nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  222 - deen apne ki perwi.pdf
  223 - deen ko tamasha bane wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  224 - deen men jabar karne waloon ke liye - ik jawab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  225 - deen men jabar nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  226 - deen mukamil - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  227 - deen sab anbiya ka . قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  228 - deen to islam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  229 - deen wohi jo pehlo ka -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  230 - dil (kheyalat) apas men mile hoye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  231 - dill pathe hoye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  232 - dost na banao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  233 - dosti -jin par Allah ka gazab nazal hoa- - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  234 - dosti kin se nahi - karne wale zalim - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  235 - dua e ibrahim As - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  236 - dua ka jawab ache ya unhi lafzoon men -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  237 - dua ka jawab ussi tarha ya behtar tor se.pdf
  238 - dua ko sunne wala - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  239 - dubara peydah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  240 - dubarah pedayash - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  241 - dunya - kheel tamasha - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  242 - dusaroon ke jawab deh nahi ho - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  243 - duzakh se kon nikal sakta hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  244 - ehad ka qayam rehna - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  245 - ehad ko pura karo - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  246 - ehad pura karo - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  247 - ehbeto - hazrat adam As %2B - السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.pdf
  248 - ehbeto - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  249 - ehbeto -akhraj - shetan ko - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  250 - ehle e kitab ke ache loog - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  251 - ehle e zikar se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  252 - ehle kitab %2B firqw - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  253 - ehle kitab agar iman late to in ko janat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  254 - ehle kitab ko ik jawab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  255 - ehle kitab se bat ka tareqah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  256 - farishta agar nazal hota - - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  257 - farishta agar nazal hota to muhlat na milti - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  258 - farishta is par nazal nahi hoi kehne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  259 - farishta nazal hota -to mard ki sorat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  260 - farishte ayeen ya rab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  261 - farishton ka nazool - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  262 - farishtoon ka nazool - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  263 - fasad na karo islah ke bad -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  264 - fasadi ki saza - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  265 - fasiq ki khabar ki tasdeeq - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  266 - fatha makka se pehle or bad wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  267 - fazilat tamam jahano par -ik jawab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  268 - fesla rasool SAW ka na manne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  269 - fesla Allah ka - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  270 - fesla Allah ke nazal ki taraf rajoh - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  271 - fesla Allah ki bajaye taghot se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  272 - fesla Allah o rasool SAW se na karwane wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  273 - fesla Allah or rasool SAW ka - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  274 - fesla insaf se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  275 - fesla quran ke mutabik - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  276 - feslah - Allah ka ikhtelaf men - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  277 - feslah -Allah ke nazal ke mutabiq - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  278 - feslah Allah kare ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  279 - feslah Allah qeyamat ko kare ga - 2 - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  280 - feslah kitab se ikhtelaf men - - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  281 - feslah qeyamat ko sab ka -yahodi nisara mushrik majosi sitara parast - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  282 - firqa %2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  283 - firqa firqa %2B azab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  284 - firqa firqa %2B shirk - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  285 - firqa firqa - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  286 - firqa firqa hona - ik azab hay - - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  287 - firqa firqa na hona 2- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  288 - firqa firqa na hona - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  289 - firqa walon se Aap saw ka koi taaluq nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  290 - firqa waloom se App SAW ka koi taaluq nahi.pdf
  291 - firqe - tukre tukre - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  292 - firqe daleel anne ke bad - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  293 - fitna qatal se -bara - sadeed - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  294 - fitna qatal se shadeed - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  295 - fitnah qatal se bar kar -- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  296 - furqan - hazrat mosa o haroon AS ko - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  297 - furqan mosa o haroon AS ko - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  298 - gawa har ummat se - rasool SA un par gawah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  299 - gawah har ummat men se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  300 - gawahi --urdu-quran.pdf
  301 - gawahi apnoo ke khilaf- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  302 - gawahi insaf se.pdf
  303 - gayeb apne rasoloon par - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  304 - geyab -na janna -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  305 - ghunah chote muaaf - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  306 - ghunah ka wabal karne wale par - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  307 - gumrah Allah jise kare tum usse raste par na la sako ge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  308 - gumrahi ka wabal ussi par.pdf
  309 - gumrahi o hidayat issi se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  310 - gunahoon ke bare jis din na pucha jaye ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  311 - h.pdf
  312 - had se na barho - halal ko haram na kaho - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  313 - hadayat jise Allah chahe - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  314 - hadayat par agar ho to koi gumrah nahi kar sakta -- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  315 - hadith -bat ya khabar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  316 - hadud Allah se age bahrne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  317 - hajj - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  318 - hajj or masjid se rokne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  319 - hajj sab ke liye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  320 - halal Allah ko App SAW bi haram nahi kar saktae - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  321 - halal Allah ko nabi bi haram nahi kar sakte - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  322 - hansi karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  323 - hansi mazaq karne waloon ko dost na banao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  324 - haq ko batil ke sath na milao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  325 - haq ko jhutlana %2B hansi karna - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  326 - haq wohi qabool karte heen jo sunte heen - warna murde to qeyamat ko uthaye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  327 - har ik ke liye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  328 - har ik ko moat ka zayqah chakhna hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  329 - har nafs ne moat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  330 - har ummat ke liye ik rah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  331 - har ummat ke liye ik waqat muqarar hay - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  332 - har ummat ke liye qurbani ka tariqah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  333 - haram -maqam e aman - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  334 - haram -soar %2B murda - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  335 - hazoor SAW rehmat tamam jahanoo ke liya - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  336 - hazrat maryam %2B asiya rz ki misal - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  337 - hazrat maryam as %2B rooh phunkna - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  338 - hazrat mosa AS se mulaqat men shaq na kar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  339 - hazrat yusaf AS - men apne nafs ko pak nahi kehta - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  340 - hidayat jise Allah chahe -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  341 - hidayat or gumrahi apne liye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  342 - hidayat par ho to koi tum ko gumrah nahi kar sakta - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  343 - hifazat - ik jawab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  344 - hifazat ka wadah - Aap saw ke liye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  345 - hijrat - Allah ki taraf %2B rasool - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  346 - hijrat kar jate -quran.pdf
  347 - hijrat karne wale or na karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  348 - hijrat karte jo mare gaye ya qatal hoye - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  349 - hisab apna apna - dusare ka nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  350 - hizb Allah or hizb shetan - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  351 - horeen - jin ko kisi ne hath na lagaya ho ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  352 - ibn e sabeel - musafir - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  353 - ibraheem AS na yahodi na isai - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  354 - ibraheem As ke deen pero kar milat e- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  355 - ibraheem As na yahodi na nisrani - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  356 - ibraheem As or chand suraj sitare - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  357 - ikhtelaf - Allah tum ko bataye ga jab lot ke jao ge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  358 - ikhtelaf ke waqat nabi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  359 - ikhtelaf men feslah Allah feslah kare ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  360 - ilha - jo kuch peyda nahi kar sakte - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  361 - ilhad karne wale - yuhidona - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  362 - ilham - قرآن اردو ٹرانسلیشن (2).pdf
  363 - iman %2B neek amal - sabar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  364 - iman - Allah -roz e akhir -farishte - kitab- anbiya - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  365 - iman - jo anbiya par nazal kiya - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  366 - iman - musalman - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  367 - iman -4 - Quran.pdf
  368 - iman ke bad kufar karne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  369 - iman wale %2B neek kam %2B- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  370 - iman wale - yahodi nisara sitara parast - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  371 - iman wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  372 - iman waloon ko gumrah kehne wale in par nigran nahi -.pdf
  373 - iman ya islam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  374 - immam - shia ki daleel - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  375 - immam ---- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  376 - immam banaya jo hamare amar se - quran.pdf
  377 - immam jo hamare amar se hidayat katrte heen - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  378 - immam jo hamre hukam se hidayat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  379 - immam mutaqiyoon ka _قرآن_اردو_ٹرانسلیشن.pdf
  380 - imman - %2B jo rasool par nazal hoa - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  381 - imman sab nahi mukhlis late heen.pdf
  382 - imtehan - azmayash - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  383 - imtehan - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  384 - in nallah ya moro bel adl - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  385 - inaam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  386 - inaam yaftah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  387 - inamat par mukhalfeen ka rad e amal - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  388 - injeel torat ki tasdeeq -%2B%2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  389 - insaf - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  390 - insaf ka hukam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  391 - insaf ki gawahi - kisi ki dushmani - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  392 - insaf par qayam - gawahi apnoo ke khilaf- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  393 - insan ki pedayash - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  394 - insan nutfe se %2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  395 - insan ujlat pasand - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  396 - isa AS ko Allah kehne wale kafar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  397 - isa AS ko Allah manne wale kafar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  398 - isa AS ko panah unchi jagha - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  399 - isa AS parinde banana ik jawab - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  400 - isa As %2B%2B%2B%2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  401 - isa As - falamma tawafetani - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  402 - isa As ko Allah kehne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  403 - isaiyoon ka kufar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  404 - islam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  405 - islam ke ilawa koi deen qabol nahi kiya jaye ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  406 - islam men pure dakhil ho jao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  407 - islam men pure pure dakhil ho jao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  408 - ism - almasi isa ibn e maryam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  409 - isma ho ahmad - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  410 - istawa allal arsh -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  411 - itebah milat e ibraheem AS ka - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  412 - ithad - ehle e kitab se ki shrayat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  413 - ittebah jo Allah ne nazal kiya.pdf
  414 - iztarari halat - murdar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  415 - jagarne wale haq zahir hone par- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  416 - jahiloon ko salam - 2 - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  417 - jama muzakar -aleykum -- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  418 - jamiat o takabar tumhare kam na ayye ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  419 - jannat se koi nikala nahi jayye ga.pdf
  420 - janwaroon se bad tar -- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  421 - jhutha mudai e wahi - ka injam - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  422 - jihad - munafqeen %2B kafar se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  423 - jihad e kabeer - quran se - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  424 - jin ko Allah ke siwa pukarte heen un ko bura na kaho - -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  425 - jin ko Allah ke sewa - woh inkar kar deen ge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  426 - jin ko tum Allah ke siwa mante ho - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  427 - jis ko chahta hay danai - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  428 - jise Allah hidayat de - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  429 - jisse Allah rah se hata de usko hadayat dene wala koi nahi.pdf
  430 - jo chahe iman laye jo chahe kufar 2.pdf
  431 - jo ehkam nazal un men kuch haram nahi -siwaye soar or murdar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  432 - jo yeh guman kare Allah us ki madad nahi kare ga - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  433 - kaenat ki dubara takhleeq - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  434 - kafar - qoom ko Allah hidayat nahi deta - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  435 - kafar iman lane ke bad - surat tobah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  436 - kafar iman lane ke bad - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  437 - kafar masjid e haram se rukne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  438 - kafar qeyamat tak shak karte raheen ge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  439 - kafar ya momin - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  440 - kafaroon ki misal behre gunge - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  441 - kafaroon ko dost na banao - قرآن اردو ٹرانسلیشن (2).pdf
  442 - kafaroon ko dost na banao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  443 - kafaroon se dosti %2B%2B - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  444 - kafiroon ko dost mat banao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  445 - kafiroon ko dost na banao - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  446 - kafiroon ko dost na banao 2- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  447 - kafiroon ko un ke amal ache maloom hote heen - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  448 - kafiroon par sakhat -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  449 - kafiroon se dosti karne wale -قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  450 - kafiroon se na darna - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  451 - kafroon (na shukroon ) ko hidayat Allah nahi deta - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  452 - kalam na karna - jhuthe illah ka rad - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  453 - kama - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  454 - kehte heen par karte nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  455 - khabees --- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  456 - khabees o tayab ka faraq - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  457 - khabes or tayyab ik jeyse nahi - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  458 - khalifa - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  459 - khalifa - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  460 - khalifa banya tum ko - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  461 - khalifa zameen par - tum ko - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  462 - khaliq Allah har cheez ka.pdf
  463 - khane %2B zinat %2B ki pak chizoon ko kis ne haram kiya - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  464 - khatam un nabiyeen - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  465 - khatm e naboowat manne wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  466 - khatm e nabowat ke qaeleen - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  467 - khatm e nabowat manne wale (hazrat yusaf AS ke bad ) - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  468 - khawahish e nafs ki perwi wale - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  469 - kheer ul bariya - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  470 - kher ul bariya - ik jawab - قرآن اردو ٹرانسلیشن - Kopie.pdf
  471 - khizar - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  472 - khuli nishaniya- to phi mana kiyoon nahi --قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  473 - kitab - %2B- nazal kiye ke mutabiq feslah - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  474 - kitab - anbiya par - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  475 - kitab - baz ko mante - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  476 - kitab - har cheez ka beyan - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  477 - kitab - momanoo ke liye rehmat o nasihat - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  478 - kitab - mosa AS ko -- قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  479 - kitab - mosa o haroon AS ko - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  480 - kitab - quran - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  481 - kitab - se daleel - قرآن اردو ٹرانسلیشن.pdf
  482 - kitab - قرآن اردو ٹرانسلیشن (2).pdf