Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - ehtemal gunjayash to kufar ka fatwa nahi - tamhid_e_iman.pdf
    2 - ehtemal_mukhtalif_ul_mahni_daleel_nahi_hoti_Munazira_e_Nadira_Ma.pdf
    3 - ehtemal_par_koi_hujat_nahi_الاصول_والقواعد.pdf